Mateřská škola Jana Šoupala

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy na období 2019 - 2024 navazuje na předchozí koncepci rozvoje školy a školní vzdělávací program Školka plná zábavy, který byl zpracován na období od 1.9.2016 do 31.8.2019. Koncepce rozvoje školy vychází z důkladné analýzy stávající situace školy, je zhodnocením našich výsledků, možností a skutečných podmínek školy (SWOT analýza). Výsledky jsou zapracovány do aktualizovaného školního vzdělávacího programu Školka plná zábavy pro období od 1.9.2019 do 31.8.2024.

1. Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením dvou samostatných, nedaleko od sebe vzdálených škol, Mateřské školy Jana Šoupala 1611 a Mateřské školy Josefa Skupy 1642. Mateřská škola má od tohoto data dvě pracoviště. Kapacita mateřské školy je 260 dětí, které mohou být umístěny do deseti tříd, do počtu 26 dětí v každé jednotlivé třídě. V MŠ J.Skupy je v provozu 5 tříd, v MŠ J.Šoupala budou od 1.9.2019 v provozu 4 třídy, pátá třída nebude otevřena z důvodu menšího počtu přijatých dětí. Do naplnění kapacity jsou také přijímány i děti mladší tří let, dle posouzení celkového psychického a tělesného vývoje jednotlivého dítěte. Obě mateřské školy jsou sídlištní, uprostřed panelové zástavby, ale přesto v klidném prostředí, plném zeleně, stromů, parkových ploch, chodníčků bez rušných komunikací a křižovatek. Obě školy jsou téměř stejně architektonicky řešeny, mají stejné vnitřní členění, samostatnou školní jídelnu a oplocenou školní zahradu, která umožňuje dostatek prostoru pro pohyb dětí a v letních měsících stinná zákoutí pro odpočinek.

2. Zaměření MŠ

V blízkosti obou škol se nacházejí les, lesopark, přírodní památka Turkov s velkým množstvím chráněné fauny a flóry, rybník.

Tento úzký kontakt s okolní přírodou plně využíváme ve vzdělávací práci s dětmi a zařazujeme do svého programu aktivity, které se týkají environmentálního vzdělávání, ochrany životního prostředí, vytváření zdravých životních návyků a zdravého životního stylu. Naše mateřská škola je zapojena do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou /environmentální výchovu MRKVIČKA.

Třídy obou mateřských škol nejsou speciálně zaměřeny, ale odráží se v nich schopnosti a zájmy jednotlivých pedagogů, např. v oblasti výtvarné, hudební i pohybové, dramatické, přírodovědné apod. Máme vyhovující podmínky pro správnou životosprávu a stravování dětí. Strava v mateřské škole je připravována ve vlastní kuchyni. Nadále chceme spolupracovat s nutriční terapeutkou a připravovat dietní stravování pro děti s bezlaktózovou dietou. Již několik let se cíleně věnujeme logopedické prevenci. Naším záměrem není řeč napravovat, ale podporovat přirozený rozvoj komunikačních schopností dětí, předcházet vzniku poruch řeči a vzniku čtenářských obtíží – a ve spolupráci s rodiči včas řešit signály narušených komunikačních schopností doporučením návštěvy odborníka – logopeda. Pro tyto účely využíváme vlastní zpracovaný dílčí projekt ŠVP Hrajeme si s řečí aneb mámo, táto, říkej si se mnou“.

3. Plánovaný rozvoj školy:

3.1 Oblast výchovy a vzdělávání

Vzdělávání v obou mateřských školách bude nadále uskutečňováno podle jednotného ŠVP, který je platný pro obě pracoviště mateřské školy a bude aktualizací (oživením, zpřítomněním) již realizovaného ŠVP „Školka plná zábavy“. Obě pracoviště vycházejí ze stejného metodického zdroje a využívají prvky mezinárodního programu „Začít spolu“, který je zaměřen na optimální zdravý a harmonický vývoj dítěte a naplňuje naše představy o vzdělávací práci s dětmi, zejména proto, že vychází z Komenského díla „Škola hrou“ a klade důraz na úctu k dítěti, respekt a důvěru, tvořivost, vlastní prožitky a zkušenosti dětí.

Dlouhodobé cíle, které jsou závazné pro obě pracoviště mateřské školy:

1. Vést děti ke zdravým životním návykům a postojům, zlepšovat tělesnou a pohybovou zdatnost dětí.

2. Rozvíjet a podporovat předčtenářské a předmatematické dovednosti dětí s respektováním věkových specifik dle požadavků RVP PV.

3. Podporovat duševní pohodu a zdravé sebevědomí dětí, napomáhat rozvoji sociálního cítění dětí a rozvoji vzájemné komunikace mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými, upevňovat mravní zásady.

4. Vést děti ke kladnému vztahu k místu, kde dítě žije, environmentální výchově a ochraně životního prostředí, seznamovat s lidovými tradicemi a zvyky.

5. Rozvíjet osobní předpoklady každého dítěte, dětskou zvídavost, samostatnost a tvořivost dle jeho individuálních možností a schopností cestou přirozené výchovy.

Podporováním a naplňováním výše uvedených rámcových cílů a stanovených dlouhodobých cílů naší MŠ směřujeme vzdělávání dětí k utváření základů klíčových kompetencí na úrovni, která je dosažitelná pro každé dítě v jiné míře.

3.2. Oblast materiální – věcné podmínky školy:

Obě mateřské školy jsou v provozu od roku 1969, proto postupně obnovujeme vnitřní vybavení a ve spolupráci se zřizovatelem řešíme rozsáhlejší opravy a modernizace investičního charakteru (opravy oplocení, vodoinstalace, elektroinstalace).

V období od dubna do srpna 2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce obou mateřských škol v rámci Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu s názvem Energetické úspory v objektech městského obvodu Ostrava – Poruba. Touto významnou investiční akcí získaly obě pracoviště barevnou fasádu, plastová okna, nové vstupní dveře a zateplení.

O prázdninách roku 2019 bude v MŠ J.Šoupala provedena rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu mateřské školy a zároveň oprava horizontálního rozvodu studené vody, teplé vody a kanalizace v technickém suterénu MŠ.

Mateřské školy jsou velmi dobře materiálně vybaveny. V současné době již doplňujeme jednotlivé třídy a herny pouze o vybavení drobnějšího charakteru dle požadavků pedagogů a potřeb věkového složení dětí v jednotlivých třídách. Do budoucna nastává z důvodu opotřebení postupně opět čas pro běžnou obnovu materiálního vybavení, např. koberců, lehátek, lůžkovin, ložního povlečení apod.

Rekonstrukce sociálních zařízení dětí probíhaly dle finančních možností v letech 2006 - 2013 a nyní splňují hygienické normy dle platných předpisů.

Školní kuchyně jsou vybaveny v souladu s hygienickými požadavky a v minulých letech prošly obě celkovou rekonstrukcí. Nyní jsou moderní a v současné době zcela vyhovují požadavkům dnešní doby. V dalších období dle finančních možností plánujeme zakoupení další myčky do čtvrté přípravné kuchyňky a modernizaci přilehlých skladů a přípravny zeleniny. Také musíme počítat s obnovou gastrospotřebičů, zejména konvektomatu a plynových sporáků.

Školní zahrady - v červnu 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce obou školních zahrad. Mobiliář školní zahrady budeme nadále doplňovat o nové herní prvky, např. přenosné TV náčiní, výukové panely, hračky na pískoviště či dětské dopravní prostředky. Našim cílem je cíleně a plánovitě se věnovat dle našich finančních možností dalšímu materiálně technickému vybavení školy:

MŠ J.SKUPY 1642 :

 • Doplňovat centra aktivit dostatečným množstvím vhodných učebních pomůcek.
 • Zakoupit další výukový panel na školní zahradu, fotbalové míče a velkou branku.
 • Dovybavit třídu Květinka nábytkem dle požadavků pedagogů (chybějící skříňky, pojízdné úložné boxy, obložení sloupu, folie na balkonové dveře, nová zrcadla do umývárny dětí).
 • Provést generální opravu klavíru ve třídě Kočička.
 • Zakoupit mobilní interaktivní sestavu (3Panel, Multiboard) pro děti třídy Motýlek.
 • Pořídit nové skříně pro uskladnění prádla.
 • V případě potřeby postupně vyměnit nebo opravit poškozená plastová lehátka a koberce.
 • Zakoupit profi myčku do přípravny jídla.
 • Pořídit nerezové regály do skladu nádobí.
 • Pořídit nové lavičky do šaten dětí a chodeb, popř. věšáky na kabáty pro dospělé.
 • Vyměnit polystyrenové poškozené nástěnky v šatnách dětí a zakoupit nové polystyrenové nebo korkové.
 • Ve spolupráci se zřizovatelem řešit závady a opravy velkého rozsahu ( nové oplocení MŠ, oprava elektroinstalace ).

MŠ J.ŠOUPALA 1611 :

 • Doplňovat centra aktivit především „Dílnu“ vhodnými a potřebnými učebními pomůckami, hračkami a tělovýchovným náčiním a nářadím.
 • Pořídit nové skříně pro sklad prádla.
 • Vyměnit koberce ve třídě A - Sluníčko a ve třídě B -Medvídek.
 • Doplnit nadstavce pro TV náčiní, stůl pro Dílnu třída C.
 • Opravit betonové podstavce + montáž plastových laviček -– zahrada MŠ, ohniště.
 • Rekonstrukce svislé vodoinstalace a kanalizace – ve spolupráci se zřizovatelem.
 • Rekonstrukce zaměstnanecké šatny D přízemí.
 • Vyměnit dveře v části budovy za nové - chodba kuchyň.
 • Zajistit rekonstrukci zaměstnanecké šatny E přízemí – dle finančních možností školy.
 • Zakoupit nerez regály do skladu potravin a nádobí.
 • Zakoupit myčku do přípravné kuchyňky.
 • Provést rekonstrukci denní místnosti personálu školní jídelny a sociálního zařízení.

3.3. Oblast řízení mateřské školy:

Za provoz, organizaci a vzdělávací proces školy zodpovídá ředitelka, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. V době nepřítomnosti ji zastupuje statutární zástupkyně MŠ, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců na pracovišti MŠ J.Šoupala. Organizační řád a směrnice školy vymezují pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Škola má vytvořen funkční informační systém, který včasně reaguje na aktuální změny.

Našim cílem je:

MŠ J.SKUPY 1642 :

 • Zkvalitnit komunikaci mezi pedagogickým personálem a personálem školní jídelny, rozvíjet vzájemnou spolupráci při organizování akcí mateřskou školou.
 • Podporovat týmovou spolupráci mezi všemi zaměstnanci MŠ, vytvářet prostředí důvěry a otevřenosti.
 • Finanční prostředky z OP VVV efektivně využít na další vzdělávání pedagogů, odborně zaměřená setkávání a spolupráci s rodiči dětí, personální podporu MŠ – chůvy pro děti mladší tří let.

MŠ J.ŠOUPALA 1611 :

 • Na jednotlivých třídách se vzájemně doplňovat, pracovat v týmu.
 • Zkvalitnit komunikaci a spolupráci mezi pedagogy a nepedagogickým personálem.
 • Zkvalitnit informační systém uvnitř MŠ.


3.4 Oblast personálního a pedagogického zajištění:

O děti pečují plně kvalifikovaní pedagogové. Pedagogové se účastní odborných seminářů a prohlubují si své znalosti, ředitelka se vzdělává zejména v oblasti efektivního řízení školy. Překrývání služeb v rozsahu 2,5 hodiny denně je zajištěno ve všech třídách a je tudíž zcela vyhovující. O děti se dále starají 5 správních zaměstnanců, ekonomický úsek spravuje samostatná účetní, úsek školní jídelny zabezpečuje vedoucí školní jídelny, čtyři kuchařky a pracovnice v provozu.

Našim cílem je:

 • Systematicky pokračovat v dalším vzdělávání pedagogů dle stanoveného plánu DVPP.
 • Při čerpání samostudia zvyšovat svou pedagogickou odbornost a vzdělanost studiem odborné literatury a časopisů, inspirovat se zkušenostmi jiných pedagogů na internetovém metodickém portálu www.rvp.cz a vyhledávat zajímavé informace z oblasti předškolního vzdělávání na www.msmt.cz.
 • Obohatit předškolní vzdělávání dětí o dovednosti z oblasti ICT pravidelnými činnostmi dětí na interaktivní tabuli.
 • Neustále doplňovat učitelskou knihovnu o nové tituly odborné pedagogické literatury.

3.5 Spoluúčast rodičů:

V naší mateřské škole se snažíme vyjít rodičům vstříc, rodiče mohou vejít do třídy, spolupracovat s pedagogy při adaptačním procesu, účastnit se her, jsou průběžně informováni o svých dětech i vzdělávacím procesu. Rodiče a prarodiče jsou pro nás rovnocennými partnery při výchově a vzdělávání dětí, proto je zapojujeme do dění MŠ co nejvíce.

MŠ získává od rodičů informace také formou dotazníků, a to i anonymně, které jsou následně vyhodnoceny a zpracovány do dalšího období. Velmi si ceníme názorů a připomínek rodičů, snažíme se o jejich promyšlení a případnou realizaci. Rodiče nám vychází vstříc, zapojují se do třídního vzdělávacího programu formou plnění drobných požadavků a úkolů ze strany pedagogů.

Rodiče jsou srdečně zváni na akce pořádané MŠ: tvůrčí dílny, ukázkové hodiny, besídky k Vánocům, k Velikonocům, ke Dni maminek, společné výlety na kolech, výlety do blízké přírodní památky Turkov,…Obě pracoviště mateřské školy spolupracují se Spolkem příznivců MŠ J.Skupy a Spolkem příznivců MŠ J.Šoupala.

Našim cílem je:

 • Posilovat vzájemnou důvěru mezi pedagogy a rodiči vzájemnou komunikací, vybízet je k podnětům, které by přinesly zpestření života mateřské školy.
 • Více spolupracovat s rodiči při naplňování cílů tematických celků.
 • Podněcovat rodiče i k účasti na méně atraktivních akcích MŠ, které jsou však významné zejména pro rodiče, např. besedy s odborníky a vzdělávací aktivity pro rodiče.
 • Profesionální přístup k rodičům, vyhýbat se zásahu do života a soukromí rodiny, neposkytovat nevyžádané rady, ale pouze informace na vyžádání rodičů a po jejich důkladném zvážení.
 • Zachovávat důvěrnost a ochranu získaných osobních údajů a informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ


V Ostravě, 30.6.2019                                                                                                                                                     Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ